Om Mentologi ®

Mentologi® er en moderne metode til at skabe positive mentale forandringer i mennesker, grupper og organisationer.

Hvad er Mentologi®?

Mentologi® hjælper mennesker med at skabe harmoni i tanker og følelser , så de opnår den adfærd og de resultater, de ønsker. Kort kan man sige, at:

Mentologi er manualen til
dit mentale kontrolcenter.

Grundlæggende består metoden af “læren om mentalitet” (deraf “Mento-logi”), men hvad er i grunden mentalitet, som jo betyder “den mentale verden” og ikke kan omfatter tanker, værdier og holdninger?

I Mentologi® betragtes mentalitet som alt, hvad der i et menneske kan påvirkes mentalt af mennesket selv, andre mennesker, kulturelle forhold samt sociologiske og organisatoriske rammer. Det betyder, at begrebet omfatter tanker og følelser, hjernens kognitive funktioner, underbevidsthedens processer, optimal og målrettet kommunikation, træning i flow og opmærksomhed samt selvforståelse på et højere plan – og alt sammen med det sigte at skabe et bedre liv for sig selv og andre.

Mentalitet – defineret på denne måde – indgår i alle menneskets kontekster. I praksis betyder det, at Mentologi® anvendes på en række vidt forskellige områder som for eksempel:

 • Kommunikation
 • Ledelse
 • Udvikling af organisationer, ledere og medarbejdere
 • Coaching og performanceoptimering
 • Balancering af følelser og tanker i en terapeutisk kontekst
 • Justering af underbevidsthedens processer med hypnose
 • Sansning og justering af kroppens og sindets subtile metafysiske energier

Hvad består Mentologi® af?

Mentologi® er et metaparadigme, der hovedsageligt hviler på udvalgte elementer fra en lang række forskellige discipliner.

Basen er hentet i evidensbaserede metoder for at skabe det videnskabelige grundlag. Dele af den humanistiske psykologi og udviklingspsykologien danner for eksempel en del af grundstenen, uden at der gøres forsøg på fuldstændigt at overtage disse discipliners paradigmer.

Et vigtigt element er den positive psykologi, herunder mindfulness, flow, trivselsteorien og mange andre essentielle elementer, som bidrager til menneskers trivsel. Positiv psykologi er forholdsvist løst defineret og rummer mange frihedsgrader afhængig af kontekst og formål.

I næsten al menneskelig færden er kommunikation og sociale interaktioner en væsentlig del af vores liv. Hvor ofte er vi fuldstændigt afskåret fra kontakt til andre mennesker, enten i form af biologiske væsener eller tekster, billeder, film, bygninger eller hvad der ellers måtte være frembragt af mennesker? Vi bliver altid påvirket af andre mennesker, enten nogle tilstedeværende eller nogle som vi aldrig kommer til at møde. Og da kommunikation ikke blot er ord og kropssprog, men påvirker vores mentale tilstand, følelser og adfærd på mange forskellige områder, indeholde Mentologi® et omfattende sæt af værktøjer til brug i social interaktion, professionel kommunikation og mere subtile teknikker såsom aflæsning af mikrosignaler, der giver værdifulde indsigter i andre menneskers mentale verden – og som personerne selv ofte er ubevidste om eller bevidst prøver at skjule. Selv hvis du ikke skal arbejde som behandler, kan disse teknikker hjælpe dig til både at nå dine mål i forhold til andre mennesker, men også forsvare dig imod disse teknikkers anvendelse – selv når dine medmennesker benytter dem mere eller mindre ubevidst, hvilket sker hele tiden i al menneskelig interaktion.

Uden for den videnskabelige verden er der fundet et utal af effektive teknikker fra forskellige retninger inden for korttidsterapi, coaching og selvudvikling helt generelt. Teknikker herfra anvendes i rigt mål, hvis de har den tilstrækkelige enkelhed, effektivitet og anvendelighed, og de harmonerer med det forhåndenværende formål.

Endelig arbejdes der med den energi, som endnu ikke kan måles nøjagtigt, men som videnskabeligt påviseligt har effekt i udviklingsarbejdet med sig selv og andre mennesker. Kursisterne lærer hurtigt at forholde sig til denne energi på alle andre måder end den intellektuelle, hvilket åbner for ikke blot nyt brændstof på anvendte interventionsteknikker, men også for åbning af en ny selvopfattelse på den intuitive plan, hvilket styrker den personlige udvikling mærkbart.

Overordnet er det vigtigt at forstå, at Mentologi® anlægger et postmodernistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt bestående af mikroteorier og således ikke er defineret ud fra fastlåste paradigmer, men anerkender, at verdens mangfoldighed langt overstiger hvad der kan rummes i et enkeltstående fastdefineret paradigme.

Mentologi-uddannelsen® er således en dynamisk enhed, og uddannelsen ændrer sig år for år i takt med videnskabens og samfundets naturlige udvikling. Derfor har tidligere kursister mulighed for at logge ind på de interne sider og følge udviklingen, også efter at de har afsluttet deres uddannelse i Mentologi®.

Hvad kan Mentologi®?

Mentologi® kan hjælpe mennesker med at opnå positiv udvikling.

Arbejdet med Mentologi® tager udgangspunkt i mentaliteten hos de involverede mennesker, uanset om behovet er

 • personlig udvikling,
 • bedre relationer til andre mennesker,
 • bedre præstationer og resultater, eller
 • udvikling af medarbejdere, ledere og organisationer.

Det sker kun sjældent, at elegante løsninger på tegnebrættet viser sig effektive for den komplekse enhed, som menneskers mentalitet er. Det er nødvendigt at tage højde for de mange mentale faktorer, der påvirker mennesker i alle livets forhold. Derfor indeholder Mentologi® de parametre, som påvirker mennesker umærkeligt – og som kan anvendes til at skabe de ønskede forandringer endnu mere præcist og effektivt, når man kender dem.

Menneskets eksistens er ikke absolut og objektiv. Vores oplevelse af tilværelsen er et resultat af en stor mængde ubevidste mentale processer og mekanismer. Mange af disse har eksisteret i menneskets hjerne i millioner af år, og er ikke længere tidssvarende for et moderne menneske i en teknologisk, resultatorienteret verden.

Vores liv trækker os til stadighed i flere retninger. Vi skal både være i stand til at præstere mere og mere i den ydre verden, men også til at være og leve i nuet i ren tilstedeværelse. Dette oplader vores mentale batterier og skaber værdi og formål med tilværelsen. Dette sikrer igen den energi og livsfølelse, der skaber motivation og handlekraft til at skabe ydre resultater.

Der findes efterhånden et utal af teknikker til mentaltræning og personlig udvikling. Mentologi® tager skridtet videre og arbejder med flere dimensioner af mennesket, end de fleste tidssvarende metoder gør. Med Mentologi® har du værktøjerne til at tage fuldt ansvar for dit eget liv og udvikle den komplette udgave af dig selv, som du har ret til at være. Dermed skaber du også de resultater i det ydre liv, som det er rigtigt for dig at nå. Metoden er derfor særdeles virksom i både erhvervslivet til coaching af ledere og medarbejdere, i sportsverdenen som resultatorienteret mentaltræning af atleter, og for private med et ønske om dyb personlig udvikling.

Hvor anvendes Mentologi®?

Mentologi® styrker metoderne inden for:

Du kan læse mere nedenfor.

Holistisk coaching

For en coach er det afgørende at kunne læse sin klient langt ud over de ord, der bliver sagt og de almindelige teknikker til forståelse af kropssprog, der findes. Mange coaches fejltolker klientens kropssprog, når klienten svarer “Ja, jeg udgører opgaven til næste gang!” med eftertryk i stemmen, stabil øjenkontakt og afslappede skuldre. Og mange coaches oplever til deres store frustration, at klienterne kommer tilbage uden at have udført de aftalte opgaver – eller simpelthen slet ikke vender tilbage, fordi de føler, at coachingen ikke er tilstrækkeligt effektiv.

Men underbevidstheden kan afsløre meget af dette allerede under sessionen, hvis coachen er trænet i at opfange signalerne. En Mentologi® Coach er derfor trænet i langt mere subtile måder at aflæse ubevidste mikrosignaler på, så coachen opfanger signaler, som klienten end ikke selv er bevidst om. Dernæst kan en række enkle spørgeteknikker hjælpe klienten til indsigt om den ubevidste modstand, så den med det samme kan vendes til positiv motivation eller gøres til genstand for dybere forandringsarbejde. Denne kompetence trænes på alle uddannelserne i Mentologi®.

Coaching baseret på Mentologi® tager  endvidere højde for klienten personprofi og hele klientens livssituation, og er i øvrigt baseret på trivselsmetoder fra positiv psykologi kombineret med humanistisk psykologi.

Læs mere om Mentologi® Coach-uddannelsen eller muligheden for at modtage erhvervscoaching, privatcoaching eller coaching for performere.

Medarbejderorienteret forandringsledelse

Udgangspunktet for forandringsledelse er de mennesker, som forandringen berører. Dette siger næsten sig selv, men alligevel ignorerer mange ledelseskonsulenter dette basale faktum og insisterer på at designe løsninger ud fra rent rationelle modeller uden at tage højde for de psykologiske mekanismer i organisationen. Selv om virksomhedens “menneskelige delsystem” indgår i alle moderne ledelsesteorier, eksisterer det ofte som en isoleret faktor, der ikke er integreret i tilgangen til den organisatoriske udvikling.

En Mentologi® Konsulent arbejder med organisationer, ledere og medarbejdere. Udgangspunktet er altid menneskene på de betingelser som menneskets psykologi sammen med dets biologi og fysiologi stiller.  Kun ved at designe fremtidens organisationer og processer i harmoni med menneskets grundlæggende måde at eksistere og fungere på i den givne organisationskultur, kan man skabe velfunderede, langtidsholdbare løsninger. Samtidig sætter dette organisationen i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i et altid omskifteligt marked, fordi de grundlæggende menneskelige betingelser er på plads. Dette skaber nemlig tryghed og forandringsparathed samt bevidsthed om hvordan tingene kan gøres på nye måder, som tilgodeser de eksterne behov på de givne menneskelige og kulturelle betingelser.

Mentologi® Konsulenten møder organisationen med klassiske kompetencer inden for organisations- og ledelsesteori, men samtidig også med en bred vifte af teknikker til coaching og mentaltræning i en organisatorisk kontekst. Konsulenten kan facilitere kickstartseminarer for at sikre en optimal integrering af forretningsgrundlag, fremtid og mennesker på baggrund af positiv psykologi.

Læs mere om Mentologi® Konsulent-uddannelsen eller muligheder for erhvervsydelser.

Humanistisk psykoterapi

Psykoterapi baseret på Mentologi® handler ikke blot om at mærke sig selv og bevidstgøre sig om psykologiske begrænsninger, selv om dette også er essentielt i en personlig udviklingsproces. Både Aaron T. Beck og Carl Rogers, som står for basen i de mest udbredte terapeutiske retninger i dag, arbejder med erkendelsen og indsigten som målet for terapi.  Men mange klienter i kognitiv psykoterapi bliver desværre tabt, når dette er opnået. Den følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandring kommer kun sjældent af sig selv, efter at klienten har opnået sin “bedreviden”.

For en Mentologi® Terapeut er klientens erkendelse ikke det primære mål, idet der spildes mange timer med nyttesløs navlebeskuelse for at opnå den. Udgangspunktet er ikke problemet og årsagerne, men derimod et positivt mål og de ressourcer, der skal til for at nå målet. Derfor er det terapeutiske arbejde langt overvejende præget af lette og glade følelser for både klient og behandler. Kun i den nødvendige grad anvendes analytisk tænkearbejde og søgen efter forståelse på intellektuelt plan – og i så fald kun som et midlertidigt mellemtrin for at skabe positive følelser og konstruktiv adfærd, der hjælper klienten til et bedre og rigere liv.

Mentologi® Psykoterapi har rødder i udviklingspsykologien, kognitionspsykologien og den positive psykologi, sammen med en række metoder fra psykologien i forhold til aflæsning af mikrosignaler og afbalancering af følelsesmæssige tilstande og mental energi. Ofte benyttes betegnelsen Mentalterapi for at lægge afstand til den traditionelle psykoterapi.

Læs mere om Mentologi® Terapeutuddannelsen eller muligheder for personlig terapi.

Integrativ hypnose og hypnoterapi

Mange mennesker opsøger hypnose for at opnå forandringer på adfærdsmæssigt niveau. De ønsker måske at holde op med at ryge, begynde at motionere eller overkomme deres tandlægefobi. Erfaringerne viser bare, at det sjældent kan betale sig at “adfærdsprogrammere” mennesker. Det skaber langt mere stabile og varige resultater at arbejde med klienten på dybere niveauer, og det er hypnose velegnet til, fordi hypnosen sætter klienten i stand til at opleve sine ubevidste processer på et dybere niveau.

En Mentologi® Hypnoterapeut arbejder derfor ikke blot med hypnose, men er også uddannet i videnskabelige psykologiske teorier om hjernens og sindets måde at fungere på samt menneskets måde at fungere optimalt på både interpersonelt (i sig selv), intrapersonelt (socialt). Hypnosen er blot et middel til at hjælpe klientens hjerne til at skabe positive forandringer i psyke, følelser, tanker og adfærd på samme tid, således at klienten oplever en meget dybt forankret udvikling. Hvor en hypnotisør kun kan male overfladen på træværket og få det til at se på ud én sommer, kan Mentologi® Hypnoterapeuten med sin brede psykologiske baggrund udskifte træværket på de rigtige stedet, så forandringen holder på lang sigt.

Uddannelsen til Mentologi® Hypnoterapi baserer sig især på klassisk hypnose, tilladende hypnose, et omfattende arsenal af hypnoterapeutiske metoder, positiv psykologi og udviklingspsykologi.

Læs mere om Mentologi® Hypnoterapeut-uddannelsen eller muligheden for personlig hypnoterapi.

Læs mere

Du kan læse mere om kurser, uddannelser samt personlig terapi og coaching med Mentologi® her: